Základy etikety v Dojo

DOJOKUN

Pravidlá správania sa človeka cvičiaceho karate alebo, ktorý cvičí karate v Dojo a mimo neho – etika v Dojo.

Základné pravidlá ,,DOJOKUN“ založil okinawský majster karate SAKUGAWA Satumushi (1733 – 1815), ktorý sa pritom orientoval na čínske formy DOJOKUN siahajúce až Boddhidharmovi.
Tradičný DOJOKUN sa zakladá na piatich základných pravidlách:
1. Snaž sa o dokonalosť svojho charakteru.
2. Buď lojálny, verný a spoľahlivý.
3. Dbaj na zdravé úsilie.
4. Buď ohľaduplný k iným.
5. Zriekni sa násilia

DOJO etiketa

Dojo je sväté miesto kde sa tréningom pripravujeme telesne aj morálne. Adepti majú rešpektovať Dojo a dodržiavať nasledovnú etiketu:
1. Adepti majú sledovať svoj tréningový časový plán a nemali by meškať na tréningy.
2. Pred vstupom do Dojo, si odložte vonkajšie oblečenie ako je kabát, šál a klobúk. Taktiež je potrebné pred vstupom vyzuť sa a obuv uložiť na určenom mieste. Ak nájdete neusporiadanú obuv uložte ju.
3. Ak pred vami vstupuje starší adept nechajte ho vstúpiť prvého.
4. Pri vstupe do Dojo, vyslovte ,,Onegai shimasu“, čo znamená pomôžte mi, čisto a pozorne.
5. Po vstupe do Dojo poklonením preukážete úctu k Dojo svätyni.
6. Buďte vždy úctivý k svojím učiteľom, pokročilejším študentom a starším.
7. Skôr ako začne tréning, choďte na toaletu.
8. Snažte sa mať svoje KARATE GI stále čisté a vyžehlené. V Dojo cvičte len v čistom KARATE GI.
9. Buďte informovaní a sledujte svoju telesnú kondíciu.
10. Majte stále na tréningu ostrihané nechty na rukách a na nohách aby ste počas tréningu nezranili partnerov.
11. Nejedzte hodinu pred tréningom.
12. Nezabudnite sa pred tréningom rozohriať v prípade, že trénujete sami.
13. Počas tréningu počúvajte pozorne a seriózne, ak vám radí učiteľ.
14. Ak používate tréningové náradie, narábajte s ním opatrne. Uistite sa, či ste ho po použití vrátili späť na pôvodné miesto.
15. Ak vám učiteľ dáva nejaké rady, počúvajte pozorne a s úctou. Nezabudnite dať najavo, že ste jeho rady počuli a porozumeli im.
16. Každý žiak je povinný dobre poznať svoju fyzickú kondíciu, výdrž a silu. Neskúšajte veci, ktoré sú pre vás nemožné a nebezpečné.
17. Učiteľ má stále sledovať fyzickú kondíciu každého žiaka. Ak je to potrebné, dať počas tréningu čas na odpočinok.
18. Učiteľ určí čas pred koncom tréningovej jednotky a vyzve všetkých žiakov aby si upravili oblečenie. Prípadne začiatočníkom pomôže upraviť si oblečenie.
19. Ak žiaci skončia s úpravou oblečenia sadnú si do „seiza“ forma originálneho sedu.
20. Buďte pokojný a správajte sa ticho, koncentrujte svoju myseľ v duchu i opakujte prikázania z dojo.
21. Pokloňte sa učiteľovi, starším žiakom a všetkým ostatným s vďakou a s rešpektom
22. Ak majú nejaké otázky začiatočníci a žiaci s farebnými pásmi sa môžu pýtať učiteľa alebo starších žiakov, ak sú tieto dôležité pre štúdium KARATE.
23. Nezabudnite sa poďakovať každému kto vám poradí v KARATE.
24. Nesprchujte sa príliš horúcou vodou škodí zo vášmu zdraviu. Nezostávajte príliš dlho pod sprchami.
25. Cigarety, alkohol a drogy ničia vaše zdravie, neužívajte ich, nepomôže to vášmu KARATE.
26. Ak ste zranení alebo chorí, netrénujte pokiaľ sa vaše zdravie nedostane na normálnu alebo prijateľnú úroveň.
27. Pri odchode z Dojo, sa nezabudnite poďakovať (Arigato gozaimashita) alebo ospravedlniť (Shitsurei shimasu).

Zásady zdravenia sa v „DOJO“

Dôležitou súčasťou etikety je pozdrav. Je to obyčajne krátky úklon, nazývaný „Rei“. V Dojo, v zásade používame formálny úklon v „seize“ (sed na pätách), ktorý sa používa pri oficiálnych príležitostiach (napr. pri začiatku a konci tréningu). Pri formálnom pozdrave v seize sa tento robí tak, že ruky sa položia na zem dlaňami nadol, prsty smerujú proti sebe a čelo sa takmer dotkne zeme.

Následnosť:
Cvičenci stoja čelom k uctievanému miestu v Dojo (svätyni, oltáru, zástavy, miestu kde sú významný hostia).

5. Dan a nižšie…………………………………………………………… 9. Kyu
4   3   2   Sensei   1

1 – najstarší STV DAN, asistent, velí ceremoniálu.
2, 3, 4 – ďalší nositelia vyšších STV DAN, asistenti. Pokiaľ nemá učiteľ asistentov, sedia všetky
čierne pásy v jednom rade a velí najstarší čierny pás, resp. najstarší žiak.

PovelČinnosťVelí
 KELCUKEvšetci sa postavia do Musubi dachi
učiteľ + asistenti sa otočia k čelnému miestu
  asistent /
prvý v rade
 SEIZAprvý sa usadí učiteľ a asistenti, potom ostatní
 MOKU-SOvšetci si dajú ruky dlaňami nadol na seba a zavrú oči
sústreďujú sa na uvoľnenie a koncentráciu na cvičenie.
 MOKU-SO YAMEvšetci otvoria oči a ruky si položia dlaňami nadol na stehná
 SHINZEN NI REIvelí sa, len keď je v Dojo oltár, alebo obrazy starých majstrov; všetci si položia ruky dlaňami na zem a hlboko sa poklonia
 SHOMEN NI REIvšetci sa poklonia, ako bolo povedané a potom sa učiteľ a asistenti otočia smerom k žiakom
 SENSEI NI REIžiaci pozdravia poklonením učiteľa a asistentov
 KIRI TSUInajprv sa postaví učiteľ a asistenti a potom žiaci
 OTAGENY REIučiteľ sa v stoji pozdraví s asistentmi; žiaci sa pozdravia navzájom

Prikázania DOJO

– Nikomu nič nie je dovolené.
– Každý začína od začiatku.
– Všetci pracujú.
– Jeden za všetkých, všetci za jedného.
– Každý odpovedá na úklon úklonom.
– Pri vstupe do Dojo a odchode z neho sa zdraví úklonom.
– Pri vstupe do Dojo, resp. odchode sa zdraví učiteľ, resp. najvyšší nositeľ stupňa DAN (zo
vzdialenosti asi 3 metrov)
– Keď je tréning v chode, zdraví sa ten, kto práve vedie tréning, rozcvičku a pod.
– Pred a po oslovení trénera, nositeľa vyššieho STV sa zdraví.
– Zdraví sa navzájom pri cvičení vo dvojiciach.
– Pri vysvetlení, opravení a pod. trénerom, vyšším STV sa zdraví a povie slovíčko „HAI“ čo
značí okrem iného, chápem, rozumiem, ďakujem.

Niektoré ďalšie zvyklosti, ktoré platia v Dojo

– Právo rozhodnúť o čomkoľvek, čo sa týka samotného cvičenia karate má v Dojo vždy nositeľ najvyššieho STV, ktorý je prítomný.
– Zaradiť sa medzi cvičiacich, alebo opustiť Dojo počas cvičenia smie cvičenec len so súhlasom toho kto vedie tréning.
– Najvyšší prítomný nositeľ STV je povinný viesť tréning v prípade, keď nieje ešte, alebo vôbec prítomný oficiálny tréner.
– Každý karatista v Dojo je povinný rešpektovať príkazy každého, kto má vyšší STV. Toto nariadenie platí bez ohľadu na to, či je rozdiel STV veľký, alebo len jedno Kyu.
– Pri cvičení vo dvojiciach (napr. kumite), pokiaľ partnerov neučí tréner, vyzýva k cvičeniu alebo do zápasu, vždy držiteľ vyššieho STV.
– V zásade by malo platiť, že väčšina pravidiel etikety – v civilne aplikovanej forme sa prenáša aj mimo Dojo, ak cvičiaci spolu komunikujú.
– Karate-gi si cvičenec vždy upravuje v seize.