Slovník

VŠEOBECNÉ VÝRAZY

DOJOKUN – Pravidlá správania sa človeka cvičiaceho karate alebo, ktorý cvičí karate v Dojo a mimo neho – etika v Dojo

DÓJÓ – (dódžó) miesto, kde sa cvičí bojové umenie, doslova miestnosť pre cestu

OBI  je opasok cvičencov v bojových umeniach, patrí do výstroja a je súčasťou kimona. Je vyrobený z textilu a jeho rozmery sa pohybujú od šírky 4 až 6 cm po dĺžku od 220 do 300 cm. Niekedy je vyrobený z čistého hodvábu. Jeho hlavnou funkciou je držať GI. Vlastník opasku si ho obtočí spravidla dvakrát okolo trupu a konce zaviaže na špeciálny uzol trojuholníkového tvaru Musubi. Pre tých, ktorí cvičia rôzne školy a druhy bojových umení a každodenne sa zdokonaľujú, má používanie OBI zvláštny význam a nie je to len obyčajný opasok na upevnenie vrchného dielca od športového kimona.

KARATEGI – oblek na cvičenie karate, – nesprávne nazývaný „kimono“

KARATE – (karate) – „prázdna ruka“ – názov bojového umenia

– cesta, výraz používaný pre duchovní význam bojového umenia

KARATEDO cesta karate, názov zdôrazňuje duchovný význam cvičenia karate

RYU – (rjú) škola, smer, štýl

GOJU RYU – (godžu rjú) jeden z hlavných štýlov karate

KYU – (kju) žiacky stupeň technické vyspelosti, označovaný farebnými opaskami obi okrem čierneho.

DAN – majstrovský stupeň technické vyspelosti označovaný čiernym obi

SENSEI – (sensej) učiteľ, oslovenie učiteľa – inštruktora v bojovom umení

SEMPAI – (sempaj) asistent učiteľa, pomocný inštruktor

KIME – ohnisko, bod, spevnenie tela v závere techniky a sústredenie všetkej energie do tohto jediného bodu

KIAI bojový výkrik sprevádzajúci úder alebo inú techniku

KIHON – základná technika

KIHON IDO – cvičenie základnej techniky v pohybe

KATA – forma, zostava, súborné cvičenie

KUMITE – cvičenie so súperom, zápas

YAKUSOKU KUMITE – (jokusoku kumite) vopred dohodnuté cvičenie so súperom, sú dohodnuté techniky, poprípade spôsob

JIYU KUMITE – (džijú kumite) voľné, vopred nedohodnuté cvičenie so súperom, voľný tréningový zápas

KIHON KUMITE – základné kumite, teda základné cvičenie so súperom, môže ísť o kumite, kde sú použité techniky v základní podobe, teda vo forme kihon, alebo o kumite ktoré tvorí základ daného štýlu

IPPON KUMITE – kumite na jeden krok, teda kumite s jedinou akciou

KIHON IPPON KUMITE – základné kumite na jeden krok

HAPPO KUMITE – kumite proti viacerým útočníkom

SHIAI – (šaj) súťažný zápas

BUNKAI – aplikácia techník so súperom v kata

MAE – dopredu

YOKO – (joko) na bok, doboku

USHIRO – (uširo) dozadu

MIGI – pravý, vpravo

HIDARI – ľavý, vľavo

GYAKU – (gjaku) opačný, protiľahlý

IRIMI – vstup do súpera, pohyb smerom dovnútra

SUWARI – v kľaku, v sede

SEIZA – (sejza) sed kľačmo na pätách

REI – (rej) pozdrav, vykonávaný úklonom

SENSEINI REI – pozdrav učiteľovi

SHOMENNI REI – pozdrav čestnému miestu

OTAKANI REI – vzájomný pozdrav so súperom

RICU REI – pozdrav v postoji

ZA REI – pozdrav v sedu kľačmo na pätách

TORI – ten ktorý predvádza techniku, ten kto útočí

BOGYO – obrana

KOKYU HO – (kokju hó) dychové cvičenia

TATAMI – žinenka na cvičenie, zápasenie, pôvodne rohože z ryžovej slamy.

MAKIWARA – úderová drevená doska zapustená do zeme, slúžiaca k nácviku úderov

POVELY

YOI (joj) pozor, pripravte sa.

HAJIME (hadžime) začnite.

YAME – (jame) prerušte, zastavte cvičenie.

MAWATE – otočte sa.

SUZUKETE – pokračujte.

POČITANIE

ICHI – (ič) jeden

NI – (ny) dva.

SAN – (san) tri.

SHI – (či) štyri

GO – (go) päť

ROKU –( roku) šesť.

SHICHI –( šiči) sedem.

HACHI –( hači) osem.

KYU –( kjú) deväť)

JU – (džú) desať.

NÁZVY TECHNÍK VŠEOBECNE

CUKI – priamy uder, úder ktorého dráha je zhodná s osou predlaktia, často je termínom cuki označovaný priamy úder zavretou päsťou, takzvané seiken cuki, aj keď je to vlastne iba jeden druh cuki

UCHI – (uči) sek, úder ktorého dráha ide po oblúku v určitom uhle k osi predlaktia

GERI, KERI – kop nohou

UKE – kryt, alebo ten ktorý prijíma techniku, ten kto sa bráni

OSAE – (osaj) držanie, kontrola

ZHIME – (žime) škrtenie

WAZA – technika

KOGEKI WAZA – útočná technika

BOGYO WAZA – (bogjó vaza) obranná technika

ATEMI WAZA – technika úderov

CUKI WAZA – technika priamych úderov

UCHI WAZA – (uči vaza) technika sekov

GERI WAZA – technika kopov

UKE WAZA – technika krytov

KANSETSU WAZA – technika páčení

NAGE WAZA – technika hodov, porazení

OSAE WAZA – technika držania

ZHIME WAZA – (žime vaza) technika škrtenia

UKEMI WAZA – technika pádov

DACHI WAZA – (dači vaza) technika postojov

TE WAZA – technika rúk

ASHI WAZA – (aši vaza) technika nôh

TACHI WAZA – (tači vaza) techniky v stoji

RENRAKU WAZA – kombinácia techník

JIYU WAZA – (džijů vaza) voľné techniky, vopred neurčené techniky, voľný tréning

HANMI – postoj, postavenie, poločelny postoj (jedna noha vpredu)

MIGI HANMI – pravý postoj

HIDARI HANMI – ľavý postoj

AI HANMI – (aj hanmi) stáť v rovnakom postoji ako súper

GYAKU HANMI – (gjaku hanmi) stáť v opačnom postoji ako súper

DACHI – (dači) postoj

SHIZENTAI – (šizentai) prirodzený postoj

KAMAE – v bojovom strehu

AYUMI ASHI – (ajumi aši) chôdza so striedaním nôh

SURI ASHI, SURIKOMI ASHI – (suri aši) posun dvoma menšími krokmi, bez zmeny vzájomného postavenia nôh

OKURI ASHI – (okuri aši) druh suri ashi, kedy pohyb začína zadná noha

TAI HIRAKI – úhyb čiastočným obratom

TAI SABAKI – (taj sabaki) úhyb telom

UKEMI – pády

MAE UKEMI – pád vpred

YOKO UKEMI – (joko ukemi) pád nabok

USHIRO UKEMI – (uširo ukemi) pád vzad

ZENPO UKEMI – pád vpred na ruky bez kotúľa

HIKITE – poloha ruky v päsť, ktorá je v náprahu pri boku

ČASTI TELA

TAI – telo

MEN – hlava, čelo

YOKOMEN – (jokomen) spánok

SHOMEN – (šómen) 1. čelo, 2. čelná strana

MUNE – hrudník

HARA – podbrušie

SEIKA TANDEN – oblasť podbrušia asi na dva prsty pod pupkom, pomyselný stred tela

GOSHI – (goši) bok

TE – 1. ruka, 2. pôvodný názov pre karate, ktorý znamenal ruku

SEIKEN – (sejken) čelo (predná časť) zatvorenej päste, respektíve jej prvé dva kĺby, úderová plocha pri údere päsťou

URAKEN – chrbát zatvorenej päste, tiež označenie úderu ktorý sa touto úderovou plochou vykonáva

TETSUI – malíčková strana zatvorenej päste, tzv. päsť kladivo

TEISHO – (tejšo) dlaň (päta dlane) otvorenej ruky

HAISHU – (hajšu) chrbát otvorenej ruky

SHUTO – (šuto) maličková hrana otvorenej ruky, tzv. mečová ruka

HAITO – (hajto) palcová hrana otvorenej ruky

SEIRYUTO – (seirjutó) začiatok maličkovej hrany za zápästím, tzv. volská čeľusť

NUKITE – špičky natiahnutých prstov, takzvaná ruka – kópia

IPPON NUKITE – špička natiahnutého ukazováka, tzv. jednoprstá ruka kópie

NIHON NUKITE – špičky natiahnutého ukazováka a prostredníka, tzv. dvojprstá ruka kópie

YONHON NUKITE – (jonhon nukite) špičky natiahnutých prstov ukazováka až malíčka, tzv. štvorprstá ruka kópie

HIRAKEN – tzv. polovičná päsť, kĺby prstov sú len na polovicu zatvorené do päste

IPPONKEN – päsť s vysunutým kĺbom ukazováka, tzv. jednokĺbová päsť

NAKADAKA IPPONKEN – päsť s vysunutým kĺbom prostredníka, tzv. jednokĺbová päsť prostredníka.

KAKUTO – vonkajšia strana dovnútra ohnutého zápästia

KUMADE – dlaň spolu so skrčenými prstami, tzv. medvedia tlapa

WASHIDE – ( wašide ) špičky prstov zovreté do kopy, tzv. orlí zobák

KEITO – hrana ruky od zápästia k palcu, tzv. kohútí hrebienok

KEN – zatvorená päsť

KAISHO – (kajšó) otvorená ruka

KOTE – zápästie

WAN – paže, respektíve predlaktie, iný výraz pre ude

HAIWAN – horná strana (chrbát) paže, respektíve chrbát predlaktia

GAIWAN – vonkajšia strana paže, respektíve vonkajšia strana predlaktia

NAIWAN – vnútorná strana paže, respektíve vnútorná strana predlaktia

SHUWAN – (šuwan) spodná strana paže, respektíve spodná strana predlaktia

EMPI – lakeť, úder lakťom

KOSHI – (koši) bruško chodidiel za prstami

SOKUTO – malíčková hrana nohy, tzv. mečová noha

KAKATO – päta

HAISOKU – (hajsoku) nárt

SOKUTEI – chodidlo

TSUMASAKI – špičky prstov na nohách

HIZA, HIZAGASHIRA – koleno

JODAN – (džódan) horné pásmo tela – hlava a krk

CHUDAN – (čudan) stredné pásmo tela- od pása ku krku

GEDAN – spodné pásmo tela – od pása dole

NÁZVY ÚDEROV A SEKOV

JODAN CUKI – (džódan cuki) úder na horné pásmo

CHUDAN CUKI – (čudan cuki) úder na stredné pásmo

GEDAN CUKI – úder na spodné pásmo

OI CUKI, JON CUKI – (ojcuki, džoncuki) úder prednou rukou, nad nohou ktorá je vpredu (úder rovnostranný)

GYAKU CUKI – (gjakucuki) úder zadnou rukou, nad nohou ktorá je vzadu (úder rôznostranný)

MAWASHI CUKI – (mavašicuki) oblúkový úder, dlhý hák

NAGASHI CUKI – (nagašicuki) úder cuki so súčasným úhybom taihiraki, zadná noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderom

TOBIKOMI CUKI – úder s výpadom, skočenie do úderu

GYAKU TOBIKOMI CUKI – výpad, skočenie do úderu gyakucuki

KIZAMI CUKI – predĺžený úder s vytočením ramien

KAGI CUKI – hákový úder, krátky hák

AGE CUKI – úder zospodu navrch, zdvihák

CHOKU CUKI – (čokucuki) priamy úder s rotáciou ruky o 180 stupňov

TATE CUKI – úder s rotáciou o 90 stupňov, päsť vo vertikálnej polohe

URA CUKI – krátky úder bez rotácie

JON CUKI NOTSUKOMI – (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím tela dopredu

GYAKUCUKI NOTSUKOMI – úder gyakucuki s nahnutím tela dopredu

MOROTE CUKI – úder oboma rukami súčasne (dvojitý úder)

YAMA CUKI – (jamacuki) dvojitý široký úder oboma rukami v tvare písmena U na horné a spodné pásmo naraz

AWASE CUKI – dvojitý priamy úder oboma rukami v tvare písmene U

HASAMI CUKI – tzv. nožnicový úder, rukami proti sebe

HEIKO CUKI – obojručný paralelný priami úder

REN CUKI – viacnásobný striedavý úder (striedavo oboma rukami)

DANCUKI – opakovaný úder (tou istou rukou rýchlo za sebou)

YOKO MAWASHI UCHI – (joko mawaši uči) oblúkový sek stranou, akýkoľvek všeobecne

TATE MAWASHI UCHI – (tate mawaši uči) oblúkový sek vertikálne, všeobecne akýkoľvek

SHUTO UCHI – (šuto uči) sek malíčkovou hranou otvorenej ruky

SHUTO YOKOMEN UCHI – (šuto jokomen uči) sek shuto smerujúci horizontálne do strany, ruka dlaňou dolu

SHUTO GAMEN UCHI – (šuto gamen uči) sek shuto smerujúci horizontálne dovnútra, ruka dlaňou hore

SHUTO OTOSHI UCHI – (šuto otoši uči) sek shuto vertikálne dolu

HAITO UCHI – (hajto uči) sek palcovou hranou otvorenej ruky

URAKEN UCHI – (uraken uči) sek chrbtom zatvorenej pästi

YOKOURAKEN UCHI – (jokouraken uči) horizontálny sek stranou typu uraken

TATEURAKEN UCHI – (teteuraken uči) vertikálny sek typu uraken

SHOMEN URAKEN UCHI – (šomen uraken uči) sek uraken dopredu, ruka smeruje kolmo k zemi

FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI – (furi uči) sek uraken zvonku dovnútra, ruka pretočená palcom dole

TETSUI UCHI – (tecui uči) sek malíčkovou stranou zavretej päste, takzvaný úder päsťou ako kladivom

KENTSUI UCHI – (kencui uči) iný výraz pre tetsui uchi

YOKOTETSUI UCHI – (jokotecui uchi) horizontálny sek stranou typu tetsui

TATETETSUI UCHI – (tatetecui uči) vertikálny sek typu tetsui

TETSUI UCHI YOKOMAWASHI – (tecui uči jokomawaši) horizontálny sek typu tetsui, iný výraz pre yokotetsui uchi

TETSUI UCHI TATEMAWASHI – (tecui uči tatemawaši) vertikálny sek typu tetsui, iný výraz pre tatetetsui uchi

EMPI UCHI – (empi uči) sek lakťom, možno povedať tiež úder lakťom

MAE EMPI UCHI – (mai empi uči) úder lakťom dopredu

YOKO EMPI UCHI – (joko empi uči) úder lakťom do strany

MAWASHI EMPI UCHI – (mawaši empi uči) oblúkový úder lakťom

USHIRO EMPI UCHI – (uširo empi uči) úder lakťom vzad

AGE EMPI UCHI – (age empi uči) úder lakťom nahor, iný výraz pre tate empi uchi

OTOSHI EMPI UCHI – (otoši empi uči) úder lakťom nadol

NÁZVY KOPOV

MAEGERI – kop dopredu

YOKOGERI – kop do strany

USHIROGERI – (uširogeri) kop vzad

MAWASHIGERI – (mavašigeri) oblúkový kop

URAMAWASHIGERI – (uramavašigeri) oblúkový kop pätou

USHIROMAWASHIGERI – (uširo mawašigeri) oblúkový kop pätou s obratom tela (otáčkou) o 360 stupňov

GYAKU MAWASHIGERI – (gjaku mavašigeri) oblúkový kop obrátený von

MIKAZUKIGERI – veľký oblúkový kop , „kosákový“ kop

URA MIKAZUKIGERI – oblúkový kop s obratom s malíčkovou hranou chodidla von

HIZAGERI – kop kolenom

MAEHIZAGERI – kop kolenom vpred

MAWASHIHIZAGERI – (mawašihizageri) oblúkový kop kolenom

TOBIGERI – kop vo výskoku

MAE TOBIGERI – kop vo výskoku vpred

YOKO TOBIGERI – kop vo výskoku do strany, nabok

MAWASHI TOBIGERI – (mawaši tobigeri) oblúkový kop vo výskoku

USHIROMAWASHI TOBIGERI – (uširomawaši tobigeri) kop vo výskoku s otáčkou

KAKATOGERI – kop pätou zhora dole, tzv. kop kladivo

KINGERI – švihový kop nártom dopredu, najčastejšie smerujúci na genitálie

FUMIKOMI – dupnutie, kop dupnutím

KEKOMI – priami kop, na rozdiel od keage

KEAGE – kyvadlový (švihový) kop, na rozdiel od kekomi

MAEGERI KEAGE – švihový kop dopredu

MAEGERI KEKOMI – priamy kop dopredu

YOKOGERI KEAGE – švihový kop do strany

YOKOGERI KEKOMI – priamy kop do strany

NIDAN GERI – dvojitý kop

REN GERI – viacnásobný kop

HINERI GERI – kop zadnou nohou s rotáciou bokov

OKURI GERI – kop prednou nohou s predchádzajúcim prísunom zadnej nohy

NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracejúca sa vlna

NÁZVY BLOKOV A KRYTOV

JODAN UKE – (džódan uke) kryt na horné pásmo

CHUDAN UKE – (čudan uke) kryt na stredné pásmo

GEDAN UKE – kryt na spodné pásmo

AGE UKE – druh krytu na horné pásmo

SOTO UKE – kryt, smerom zvonku dovnútra

UCHI UKE – (uči uke) vnútorný kryt, iný výraz pre uchi ude uke

SHUTO UKE – (šuto uke) kryt malíčkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou

TATE SHUTO UKE – (tate šuto uke) kryt malíčkovou hranou vo vertikálnej polohe

GEDAN BARAI – druh krytu na spodné pásmo

MAWASHI UKE – (mavaši uke) kruhový kryt obidvoma rukami naraz

JUJI UKE – (džudži uke) kryt v tvare písmene X prekrížením rúk

MOROTE UKE – dvojitý kryt podporený druhou rukou

OSAE UKE – kryt, predlaktím v horizontálnej rovine, stlačením dolu dlaní alebo malíčkovou hranou ruky

OTOSHI UKE – (otoši uke) kryt „zrazením“ útočiacej končatiny smerom nadol

KAKE UKE – „ zachytávací“ kryt zahákovaním, pri ktorom je útočníkova končatina kontrolovaná pomocou ruky ohnutej do háku

SHUTO KAKE UKE – (šuto kake uke) kryt zahákovaním malíčkovou hranou ruky

KAKIWAKE UKE – dvojitý kryt zo stredu von, kryt roztiahnutím

KAKIWAKE SHUTO UKE – (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíčkovými hranami otvorených rúk

UDE UKE – kryt predlaktím

SOTO UDE UKE – vonkajší kryt predlaktím

UCHI UDE UKE – (uči ude uke) vnútorný kryt predlaktím

HAISHU UKE – (hajšu uke) kryt chrbtom ruky

TEISHO UKE – (tejšo uke) kryt otvorenou dlaňou

NAGASHI UKE – (nagaši uke) kryt zmietnutím – odchýlením, útoku nabok

TE NAGASHI UKE – (te nagaši uke) kryt zmietnutím rúk (dlaní)

SEIRYUTO UKE – kryt hranou ruky seiryuto

KEITO UKE – kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápästím

SUKUI UKE – kryt podobratím, potiahnutím, zachytením

SHO SUKUI UKE – (šó sukui uke) kryt podobratím dlaní

MAEUDE DEAI OSAE UKE – kryt stlačením predlaktia

MAEUDE HINERI UKE – kryt otočením predlaktí

SOKUMEN AWASE UKE – kombinovaný kryt oboma rukami do strany

TEISHO AWASE UKE – dvojitý kryt spojenými dlaňami

RYOSHO TSUKAMI UKE – kryt držaním oboma rukami

SOKUTEI MAWASHI UKE – oblúkový kryt chodidlom

SOKUTEI OSAE UKE – kryt stlačením chodidlom

SOKUTO OSAE UKE – kryt stlačením hranou nohy

SOKUBO KAKE UKE – kryt predkolením, zahákovaním

NÁZVY POSTOJOV

ZENKUTSU DACHI – (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou prednou nohou a natiahnutou zadnou nohou, váha mierne vpredu

NEKOASHI DACHI – (nekoaši dači) postoj mačky, predná noha odľahčená, opretá len o špičku

NEKOASHI DACHI SHOMEN – (nekoaši dači šómen) postoj mačky zo zadnou nohou smerujúcou dopredu

NEKOASHI DACHI HANMI – (nekoaši dači hanmi) postoj mačky zo zadnou nohou vytočenou do strany

NEKOASHI DACHI MAHANMI – (nekoašhi dači mahanmi) postoj mačky zo zadnou nohou vytočenou dozadu

KIBA DACHI – (kiba dači) bočný postoj, takzvaný postoj jazdca na koni, chodidla rovnobežne

SHIKO DACHI – (šiko dači) podobný postoj ako kiba dachi, ale chodidlá sú vytočené von, otvorený postoj jazdca na koni

NAIFANCHI DACHI – (najfančin dači) postoj jazdca na koni, chodidlá sú vytočené dovnútra, iný výraz pre uchi hachiji dachi

TATESEISHAN DACHI – (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v priamke za sebou

YOKOSEISHAN DACHI – (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mierne vpredu

KOKUTSU DACHI – (kokutsu dači) postoj s oboma nohami pokrčenými a váha na zadní nohe, obranný postoj

SANCHIN DACHI – (sančin dači) tzv. postoj presýpacích hodín

FUDO DACHI – (fudó dači) tzv. zakorenený postoj

HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj polmesiaca

MUSUBI DACHI – (musubi dači) pozornostný postoj otvorený, päty pri sebe špičky od seba vytočené von (stoj spätný)

HEISOKU DACHI – (heisoku dači) pozornostný postoj, päty i špičky pri sebe (stoj spojný)

HEIKO DACHI – (heiko dači) postoj rozkročný rovnobežný, chodidla na šírku ramiem

HACHIJI DACHI – (hačidži dači) postoj rozkročný otvorený, chodidla na šírku ramien vytočené von

SOTO HACHIJI DACHI – (soto hačidži dači) iný výraz pre hachiji dachi

KOSA DACHI – (kosa dači) postoj so skríženými nohami

SAGI ASHI DACHI – (sagi aši dači) postoj na jednej nohe

RENOJI DACHI – (renodži dači) postoj v tvare písmene L

TEIJI DACHI – (teidži dači) postoj v tvare písmena T

NÁZVY ÚCHOPOOV

MUCHI – (moči) úchop

KATATE MOCHI – (katate moči) úchop zápästia jednou rukou

RYOTE MOCHI – (rjóte moči) úchop obidvoch zápästí oboma rukami

KATATE RYOTE MOCHI – (katate rjóte moči) úchop jedného zápästia oboma rukami

USHIRO RYOTE MOCHI – (uširo rjóte moči) uchopení obou zápěstí zezadu

KUMIKATA – úchop oboma rukami za gi súpera

NÁZVY HODOV A PODRAZENÍ

HARAI, BARAI – podmet, doslova zametenie

ASHI BARAI – (aši baraj) podmet nohou, doslova zametenie nohou

DE ASHI BARAI, DE ASHI HARAI – (de aši baraj) podmet ploskou nohy

OKURI ASHI BARAI – (okuri aši baraj) podmet pomocou zahákovania členkom nohy

GARI – podrazenie

OSOTO GARI – veľký vonkajší poraz, na vonkajšiu nohu súpera

OUCHI GARI – (ouči gari) veľký vnútorný poraz, na vnútornú nohu súpera

KOSOTO GARI – malý vonkajší poraz, na vonkajšiu nohu súpera

KOUCHI GARI – (kouči gari) malý vnútorný poraz, na vnútornú nohu súpera

MOROTE GARI – poraz s využitím uchopenia obidvoch nôh súpera

KAITEN GARI – poraz s obratom o 360 stupňov

KOSHI NAGE, GOSHI NAGE – (koši náge) hod respektíve skupina hodov pomocou bokov

OGOSHI – (ogoši) veľký hod cez boky, tzv. veľký bočák

HARAIGOSHI – (haraigoši) hod cez bok podmietnutím stehnom

HIZA GURUMA – hod zadržaním kolena

SASAE CURIKOMI ASHI – (sasae curikomi aši) hod zadržaním členku

UCHI MATA – (uči mata) hod vnútorným nadrazením stehna

TAI OTOSHI – (taj otoši) hod prehnutím tela cez nohu

SOTO MAKIKOMI – strhnutie zatočenie ramenom

SUMI GAESHI – (sumi gaeši) strhnutie vnútorným nadrazením nohy

TOMOE NAGE – prehodenie po kruhu cez nohu

SEOI NAGA – prehodenie cez ramena

IPPON SEOI NAGE – variant hodu seoi nage s úchopom jednej ruky

MOROTE SEOI NAGE – variant hodu seoi nage úchopom oboma rukami

KAITEN NAGE – rotačný hod po obvode tela